Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

19:22
9795 bc48 390
19:12
1479 50fb 390
Reposted fromuoun uoun viaphilomath philomath

June 30 2015

13:25
13:24
5787 a195 390
13:24
3978 198c 390

June 26 2015

13:29
7283 7d3d 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaphilomath philomath
13:29
1577 a8ee 390
13:29
8349 d29d 390
13:29
8342 cb2f 390
13:29
13:28
3146 935e 390
Reposted fromerial erial viadoubleespresso doubleespresso
13:25
1092 e3db 390

June 25 2015

20:08
Reposted frombluuu bluuu viainaczej inaczej
19:04
3840 d802 390
Reposted fromonlywhite onlywhite vialittlefool littlefool
15:15
0185 5805 390
Reposted frompeper peper vialoveparis loveparis
10:32
4369 e134 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaumierajstad umierajstad
10:31
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaiga-xvl iga-xvl
10:30
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaklvgfwef klvgfwef
10:30
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk

June 23 2015

14:40
2925 ae51 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viainaczej inaczej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl